Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Niestety w dzisiejszych czasach bardzo wiele osób ma problem ze spłatą wierzytelności. Jest jednak wyjście z tej sytuacji – wystarczy złożyć do odpowiedniego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Dłużnik i wierzyciel mogą złożyć wniosek w celu likwidacji długu. Orzeczenie upadłości sprawia, że majątek dłużnika zostaje przejęty przez syndyka. Następnie majątek zostaje zlicytowany, aby pokryć wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli.

Prawidłowo wypełniony wniosek składa się do właściwego sądu według miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Może zostać on złożony osobiście lub listownie.

Co zawiera Wniosek o ogłoszenie upadłości?

Prawidłowe wypełnienie wniosku jest podstawą do jego rozpatrzenia przez sąd. We wniosku wpisuje się niezbędne dane osobowe dłużnika i wierzycieli. Należy określić również wysokość zobowiązań oraz wskazać, dlaczego doszło do powstania zadłużenia.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty za wniosek oraz oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu.

Co oznacza niewypłacalność dłużnika?

Wniosek o upadłość składany jest w przypadku, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Ale co to dokładnie oznacza? Niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie posiada odpowiedniego majątku na pokrycie wszystkich zobowiązań.

Niewypłacalność jest stanem stałym, a utrata zdolności do płacenia wierzytelności trwa dłużej niż 3 miesiące. Nie wolno mylić niewypłacalności z utratą płynności finansowej, która jest przejściową sytuacją.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.